Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Schoolinkoop aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die u op of via de website www.schoolinkoop.nl gebruikt (verder te noemen: informatie).

Op verzoek zal Schoolinkoop deze algemene voorwaarden kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website. Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Schoolinkoop? Neem dan contact met ons op via info@dev.schoolinkoop.nl

Algemeen

  1. Schoolinkoop neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.schoolinkoop.nl verstrekte informatie, echter kan Schoolinkoop niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen;
  2. Het gebruik van de website www.schoolinkoop is op eigen risico. Schoolinkoop is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Schoolinkoop;
  3. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Links naar en van andere websites

  1. Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Schoolinkoop is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Schoolinkoop.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  1. Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij Schoolinkoop of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Schoolinkoop. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Schoolinkoop.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

  1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving;
  2. Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Den Bosch exclusief bevoegd;
  3. Schoolinkoop behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.